Судоку

4
98162
26958
46
273
29
51374
34951
9

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0
 
ad style