Bogstavlabyrint

FFIUVGECZJ
KXTOIMWANY
ZVCEPFTSAF
YWDTHEXGZC
TYTRNHYTTW
OPUERCWKME
GGJTAKREFZ
RWMYLITJYO
ATIQAHGGUX
PHY EXDNIF

TYPOGRAPHY EXHILARATE

 

 

Memorer de to ord – og stav så til dem ved at flytte musen gennem labyrinten.

"IQ"-score: 0