Sudoku

1986
81
3514
586724
413865
1456
23
3798

Upišite u sve redove kolumne i kvadrate brojeve od 1 do 9 da se ni jedan broj ne ponavlja ni u redu ni u kolumni ni u kvadratu.

"IQ" Rezultat: 0