Sudoku

841
68
1257
54871
1359
76128
9146
27
256

Upišite u sve redove kolumne i kvadrate brojeve od 1 do 9 da se ni jedan broj ne ponavlja ni u redu ni u kolumni ni u kvadratu.

"IQ" Rezultat: 0