Sudoku

1465
49
6731
827
639
712
2458
67
8527

Upišite u sve redove kolumne i kvadrate brojeve od 1 do 9 da se ni jedan broj ne ponavlja ni u redu ni u kolumni ni u kvadratu.

"IQ" Rezultat: 0