Bokstavlabyrint

NFCGUNEZMY
DXLTUSLHYJ
AKNPCYBPOT
JZHXNOSFBR
IZSTBITBTI
NTEINADFII
OBBLCL DDA
TQGTSQKNGY
GROKDOTIKM
AQMOZOHGGM

INTESTINAL KNIGHTHOOD

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0