เกมอ่านเร็ว

scone suppose

คำตอบ:  

คุณสามารถพิมพ์วลีทั้งหมดหลังจากที่เห็นเพียงชั่วครู่ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0