เกมพิมพ์เร็ว

apoplectic
creativity
censorious
geneticist
threadlike
forbearing
incubation
censorious
fathomless
typescript
vindictive
handlebars
oppressive
extraneous
underquote
digression
piccalilli
villainous
iconoclast
escutcheon
naturalize
basketwork
stigmatise
corruption
loudhailer
chiromancy
permafrost
understood
fairground
infraction
alimentary
sempstress
watchmaker
plagiarise
vertebrate
mouthorgan
travelogue
wickerwork
descendant
defensible
transcript
immemorial
benevolent
emmethaler
officially
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0