เกมพิมพ์เร็ว

intramural
contribute
popularize
decolonize
occupation
degeneracy
theocratic
ophthalmia
literature
trotskyist
timesaving
impeccable
submission
programmer
franciscan
strategist
regulation
balloonist
woolgather
heartening
priesthood
glasshouse
pacesetter
cavalryman
housebound
discipline
horseflesh
transitive
obtainable
schematize
moneymaker
delegation
permafrost
temperance
concordant
wristwatch
pernicious
proscenium
rhapsodize
inflatable
oceangoing
heartbreak
allegiance
chifonnier
bestiality
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0