เกมพิมพ์เร็ว

racecourse
chandelier
betterment
wavelength
birthplace
radicalism
trotskyist
dictaphone
lackluster
accessible
scrimshank
paraphrase
diminuendo
reorganise
embonpoint
homogenise
astrologer
swimmingly
linertrain
pickpocket
apostatize
lieutenant
crenelated
oscillator
undertaker
billposter
reluctance
ungracious
ringmaster
outlandish
blackberry
femininity
beforehand
wickerwork
naturalism
apostrophe
proportion
nasturtium
percentage
omnivorous
smattering
accentuate
backhanded
connective
unfettered
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0