เกมพิมพ์เร็ว

coincident
scrutinise
shibboleth
comestible
cellophane
bridgehead
eightieths
slenderize
soubriquet
duckboards
conchology
structural
orchestral
quadruplet
embodiment
positively
conversion
tearjerker
malodorous
homogenise
stepparent
theatrical
windowpane
curvacious
concession
accomplish
tournament
integrated
conversion
wholesaler
aerobatics
anthracite
clavichord
basketball
trivialise
thunderous
refinement
borderline
bridesmaid
contiguous
nominative
aggressive
scurrilous
outgeneral
pianissimo
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0