เกมพิมพ์เร็ว

sequential
suspenders
assignment
facilitate
hemisphere
unbearably
capitulate
convulsive
decimalize
assessment
manageress
abstention
importance
bullnecked
workpeople
unreadable
condolence
ascendancy
floatation
classicist
metabolize
weatherman
pathfinder
admissible
effectives
countryman
henceforth
emmethaler
tenderloin
winceyette
licentiate
incivility
appearance
toleration
fraternize
incubation
behindhand
gymnastics
centimetre
tablecloth
disputable
generality
retrograde
folklorist
underworld
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0