เกมพิมพ์เร็ว

codswallop
permanency
camouflage
chancellor
rheumatoid
truculence
beforehand
emancipate
patriarchy
overthrown
equivocate
leitmotive
aircushion
headhunter
hydraulics
girlfriend
methuselah
camouflage
inexorable
epiglottis
spokeshave
coniferous
mastermind
matchstick
devitalise
cretaceous
ameliorate
automobile
serviceman
trampoline
friendless
horrendous
liquescent
geocentric
integrated
surpassing
footbridge
indelicate
convulsive
functional
unflagging
chifonnier
alimentary
thermostat
conceptual
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0