เกมพิมพ์เร็ว

psychopath
bloodstain
bookseller
monstrance
empiricism
buffoonery
chifonnier
virtuosity
repeatedly
dissension
ophthalmia
foundation
irrelevant
predestine
misconduct
bridegroom
intramural
wallflower
usefulness
discursive
interloper
ironically
horrendous
attractive
horsewoman
osculation
pantograph
theologian
spermaceti
ruritanian
saltcellar
relatively
commitment
broadsheet
domination
colourfast
diphtheria
nonchalant
pediatrics
anthropoid
earthbound
perplexity
monumental
accentuate
reflective
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0