เกมพิมพ์เร็ว

ophthalmia
omniscient
capitalist
singleness
impressive
phoenician
honourable
hypothesis
abstention
hullabaloo
imposition
wonderland
convenient
conveyance
brigantine
pestilence
omnivorous
irrelevant
thimbleful
deshabille
twentieths
underbelly
negligence
equability
explicable
broadsheet
apocalypse
sousaphone
recitation
alienation
mizzenmast
heliotrope
synthesise
decolonize
corroboree
caerphilly
expressway
externally
liquidator
mainspring
disposable
journeyman
dissonance
pallbearer
depression
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0