เกมพิมพ์เร็ว

tantamount
deplorable
monophonic
sunglasses
forerunner
conspiracy
fathomless
disputable
phosphorus
troubadour
eventually
unscramble
chiromancy
popularity
tearjerker
observance
disposable
speleology
transistor
nutcracker
bedraggled
felicitate
extortions
prominence
likelihood
stargazing
answerable
prospector
topicality
geographer
effrontery
officially
connective
accidental
sideboards
disapprove
intolerant
commentary
scapegrace
assistance
monotheism
ubiquitous
irritation
extraction
indication
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0