เกมพิมพ์เร็ว

sweltering
prosperity
invalidism
propaganda
bombardier
noticeable
ordinarily
imprimatur
propulsive
methodical
stepladder
antecedent
vegetation
assortment
xenophobia
reflective
cellophane
bestiality
graphology
dissonance
particular
supersonic
newsletter
mountebank
nightdress
capability
rearmament
endearment
backgammon
trotskyist
bothersome
conference
diminutive
schoolwork
capitalism
egocentric
stepladder
underquote
decimalise
quintuplet
scurrility
perception
appetizing
incivility
lengthways
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0