เกมพิมพ์เร็ว

disjointed
emblematic
phrasebook
statecraft
primordial
hartebeest
cornflower
radicalism
beneficent
motivation
permissive
discontent
lumberyard
pinchpenny
poinsettia
reafforest
concordant
skyscraper
northwards
cheapskate
thimbleful
shellshock
attraction
quarantine
sanatorium
wholesaler
tickertape
conditions
antagonize
radiograph
broomstick
irrational
villainous
abstinence
accusative
detachedly
tourniquet
victorious
pontifical
consistory
admissible
donkeywork
persuasion
macadamise
perpetrate
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0