เกมพิมพ์เร็ว

methuselah
prehistory
franciscan
electrical
nightdress
complacent
functional
evangelist
disclaimer
retrogress
cretaceous
playwright
swordstick
millimetre
disharmony
nasturtium
equitation
unmannerly
nitpicking
dictaphone
unshakable
brainstorm
powerhouse
peppermint
switchgear
deposition
stepladder
timesaving
unswerving
leitmottif
middlebrow
scrollwork
hovercraft
headcheese
cottontail
congregate
admiration
constipate
aerobatics
polygamous
deficiency
manicurist
soubriquet
silverware
convulsion
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0