เกมพิมพ์เร็ว

heuristics
stepparent
hodgepodge
snapdragon
dedication
precaution
comedienne
purposeful
rheumatoid
bureaucrat
ungenerous
noticeable
inspection
bloodstock
discompose
vulnerable
phlebotomy
neutralise
refreshing
fulfilment
complexion
managerial
scandalous
infallible
jeopardize
crossroads
peppermint
interstate
omniscient
sunglasses
naturalise
obliterate
spectacles
conchology
pretension
retrograde
maleficent
capitalist
chimerical
inaptitude
swordstick
restaurant
philosophy
friendless
clerestory
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0