เกมพิมพ์เร็ว

discomfort
unplayable
sufferable
volitional
thumbscrew
precarious
negotiable
sempstress
windowsill
ophthalmic
naturalism
hereditary
saliferous
sweetbread
revelation
phosphoric
graphology
unorthodox
quarantine
familiarly
flatulence
cannelloni
insulation
government
turtleneck
assimilate
patriotism
misconduct
overcharge
immemorial
suggestive
commentary
confection
apposition
telepathic
dissonance
iconoclast
federalism
electorate
negotiable
entomology
theatrical
uncommonly
imbecility
breastwork
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0