เกมพิมพ์เร็ว

husbandman
straighten
powerhouse
intestinal
nethermost
strawboard
consequent
duodecimal
synthesize
femininity
needlework
peccadillo
illiterate
impresario
psychology
undercover
incinerate
accidental
dissimilar
ministrant
insanitary
congenital
gastronomy
pantaloons
enterprise
calculator
extraneous
charitable
prebendary
viviparous
unequalled
elementary
lamentable
commercial
fraudulent
racecourse
gynecology
parenthood
protrusive
congregate
dissenting
flavouring
nonstarter
moonstruck
trolleybus
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0