เกมพิมพ์เร็ว

apologetic
disappoint
ineducable
infidelity
codswallop
tremendous
degenerate
revivalist
confounded
ordinarily
locomotive
anthropoid
homecoming
forerunner
transgress
navigation
possessive
gorgonzola
calculable
preemptive
futureless
microscope
bituminous
monomaniac
eurhythmic
inquietude
epiglottis
technocrat
similitude
attachment
anticipate
palindrome
submariner
dimensions
psychiatry
premarital
confiscate
conversant
profligacy
imaginable
auspicious
clavichord
collective
brainstorm
crossroads
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0