เกมพิมพ์เร็ว

rhetorical
blackberry
trolleybus
perception
divergence
disarrange
comparison
unfathomed
chauvinist
successive
capitalist
atmosphere
rinderpest
mangosteen
tickertape
coronation
membranous
repetition
dermatitis
cantonment
touchstone
antithetic
inhabitant
protective
windowpane
rowanberry
fortuitous
ubiquitous
liberation
forbearing
consummate
phrasebook
bedclothes
preference
discerning
conformist
contagious
radicalize
accusative
forefinger
sepulchral
reasonably
generosity
waterfront
marionette
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0