เกมพิมพ์เร็ว

incomplete
fishmonger
irreverent
audiometer
motivation
needlework
woolgather
plasticine
commentary
supplicate
freehanded
headmaster
mackintosh
habiliment
rubberneck
trolleybus
neapolitan
blithering
politicize
fastidious
exhilarate
provincial
schoolmate
corrective
shirtfront
plantation
expressive
implacable
brainstorm
liberation
unequalled
remediable
controvert
demoniacal
benzedrine
asymmetric
disputable
fishmonger
mayonnaise
tiebreaker
neutralize
coastguard
roadworthy
heretofore
ridiculous
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0