เกมพิมพ์เร็ว

curvacious
regularise
knobkerrie
mastership
morganatic
stalactite
cloverleaf
ringleader
conclusive
gramophone
paraplegic
ungenerous
phosphorus
horsewoman
circumcise
crankshaft
evangelist
featherbed
allegation
spiritless
exhibition
spectacled
incomplete
redemption
effervesce
rheumatism
unleavened
obsequious
perception
naturopath
synonymous
complicate
benzedrine
seamstress
immaculate
possessive
cellophane
obsequious
ophthalmic
chandelier
defensible
amanuensis
categorise
complicity
assumption
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0