เกมพิมพ์เร็ว

volleyball
intimidate
frostbound
sympathies
redcurrant
recuperate
collegiate
yourselves
nurseryman
communique
monumental
anesthesia
abstention
ultimately
nightlight
paederasty
phrasebook
doorkeeper
sequential
purveyance
phoenician
grapefruit
absorption
matriarchy
diplomatic
groundsman
paratroops
xenophobia
stalagmite
invariable
integument
thereunder
binoculars
neglectful
sauerkraut
fraudulent
comprehend
nutcracker
immaculate
contrabass
juggernaut
dishabille
cockchafer
iniquitous
volitional
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0