เกมพิมพ์เร็ว

intimidate
protrusive
fourtieths
pinchpenny
infinitude
forerunner
broadcloth
noteworthy
emasculate
hairspring
ergonomics
plastering
inviolable
overcharge
psychopath
birthright
supportive
electrical
englishman
eradicator
macadamise
oppression
journalist
linguistic
redemptive
groundless
sacroiliac
perfidious
combustion
redundancy
animadvert
resistance
cerebellum
discontent
hemisphere
pernickety
moderation
phosphoric
gorgonzola
buttonhole
recitative
fingernail
strawboard
crosspatch
livelihood
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0