เกมพิมพ์เร็ว

decolonize
sixteenths
voluptuary
meerschaum
feverishly
nonpayment
floatation
groundless
journalist
obtainable
rubberneck
beatitudes
vaudeville
presuppose
accomplice
apartments
mignonette
milliliter
auctioneer
lachrymose
unbearably
embroidery
obligatory
broadsword
earthquake
postmaster
dependency
prevailing
restaurant
visitation
obstetrics
septuagint
hemorrhoid
prospectus
underfloor
charleston
canonicals
incautious
henceforth
diphtheria
disyllabic
forefinger
disposable
manageress
programmer
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0