เกมพิมพ์เร็ว

shirtfront
fahrenheit
psephology
saccharine
buffoonery
electorate
unscripted
quintuplet
physiology
undercover
livelihood
impenitent
extramural
mensurable
percolator
waterwheel
smokestack
militarise
protractor
praetorian
suppressor
underslung
cinderella
ventilator
ubiquitous
counteract
goalkeeper
syphilitic
switchback
councillor
toleration
corpulence
pillowcase
crossbones
beforehand
pebbledash
insolvable
woodpecker
breadboard
revelation
positional
delectable
waggonette
threepence
telescopic
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0