เกมพิมพ์เร็ว

abstemious
contravene
vermicelli
sulphurous
illuminate
trotskyist
pejorative
comedienne
answerable
mediocrity
delightful
stigmatize
puzzlement
carcinogen
unthinking
nonchalant
proscenium
foundation
midshipman
perpetuate
ammunition
curriculum
prognostic
undeniable
affliction
emasculate
bridgework
ubiquitous
expressive
observable
viscountcy
packsaddle
ebullience
broadsheet
premarital
pallbearer
crossbones
profligate
donkeywork
decimalise
northbound
moderately
declension
understate
chiromancy
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0