เกมพิมพ์เร็ว

electorate
bareheaded
wellington
tourniquet
obtainable
parliament
euphonious
capitalism
rebellious
surefooted
diplomatic
starveling
geographer
brigantine
mysterious
copperhead
denotation
spokeshave
lacklustre
arithmetic
spoonerism
worthwhile
simulacrum
footbridge
milliliter
unreserved
pontifical
sweatshirt
repressive
bellflower
blackberry
variegated
nonviolent
importance
completely
hesitation
needlessly
infighting
spirituous
fulfilment
ropedancer
percolator
fathomless
chequebook
apparition
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0