เกมพิมพ์เร็ว

camouflage
relatively
broomstick
blackguard
prescribed
resolution
fifteenths
nitpicking
scoreboard
peripheral
connective
classicist
compensate
jeopardize
fingernail
indiscreet
corroboree
alimentary
corpulence
impervious
synonymous
lackluster
bastardize
convulsive
inglorious
iridescent
downstream
monomaniac
expressive
collection
linguistic
terminable
balderdash
diminutive
progenitor
mastership
hippodrome
naturalise
speechless
assignment
eulogistic
ineptitude
curvacious
unflagging
possession
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0