เกมพิมพ์เร็ว

dictionary
vocabulary
preemption
rheumatism
hardheaded
despairing
reciprocal
timekeeper
successful
subterfuge
brigandage
terminable
scoreboard
overshadow
indefinite
infectious
unavailing
parliament
bullheaded
quizmaster
inequality
inhabitant
inordinate
devitalise
calculator
accordance
punishable
pallbearer
vocational
palatinate
centigrade
geocentric
plagiarise
sweepstake
ringmaster
evangelist
melancholy
consecrate
precession
liquidator
scandalise
ionosphere
mendacious
exhilarate
rejoicings
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0