เกมพิมพ์เร็ว

troubadour
pentateuch
electorate
cinderella
regulation
memorandum
erysipelas
permanency
technology
seamanship
birthright
manicurist
sacerdotal
sympathize
unthinking
inaccurate
watchmaker
gramophone
unrequited
roughrider
apologetic
wilderness
ruritanian
complexity
suspicious
eightieths
providence
mutilation
reorganise
pagination
decelerate
woodcutter
monopolist
dissension
eulogistic
forerunner
intentions
prudential
shamefaced
dissatisfy
filibuster
proclivity
polyanthus
periodical
inordinate
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0