เกมพิมพ์เร็ว

broadsword
changeover
pleasantry
sabbatical
revocation
duplicator
pronounced
commutable
fifteenths
jackanapes
polygamist
stiffening
tournament
ammunition
defensible
pasteurize
thoughtful
northwards
semiquaver
timekeeper
arbitrator
windshield
felicitate
neutralise
indictable
mysterious
glamourous
sixteenths
histrionic
compulsion
kuomintang
lumberyard
stomachful
stigmatize
femininity
comestible
regardless
resistance
steelworks
forerunner
expressway
plasticity
electorate
molybdenum
crosspatch
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0