เกมพิมพ์เร็ว

collective
percipient
importance
groundwork
sisterhood
popularity
propaganda
rollicking
intonation
maidenhood
autostrada
boneshaker
watchtower
dissoluble
apoplectic
circumvent
dilettante
infraction
speechless
personally
understood
helicopter
lithograph
subliminal
evanescent
actionable
gormandise
fifteenths
aircushion
metabolise
transpolar
circumvent
aftertaste
illiterate
somersault
ebullience
initiation
profitable
refulgence
ringleader
binoculars
chifonnier
fourtieths
postmaster
occidental
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0