เกมพิมพ์เร็ว

mileometer
capitalist
blackthorn
gravestone
hebdomadal
eulogistic
deposition
masquerade
neapolitan
crustacean
soubriquet
promontory
sacroiliac
inhumanity
forefather
sensuality
popularise
constraint
enthusiasm
pomeranian
horrendous
bipartisan
curriculum
thunderous
vocational
substitute
bimetallic
librettist
melancholy
foredoomed
maraschino
quarantine
macadamize
coelacanth
invigorate
antisocial
unsociable
breathless
praetorian
mayonnaise
moneymaker
airhostess
refractory
chatelaine
celebrated
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0