เกมพิมพ์เร็ว

christlike
hospitable
crustacean
anticlimax
pernickety
compensate
blacksmith
applicable
concordant
consistory
iniquitous
hundredths
beneficial
precession
biographer
mainspring
petitioner
footlights
circumcise
ineligible
samaritans
epiglottis
sweltering
punishment
stigmatize
storehouse
perfidious
bloodhound
fallacious
pontifical
admittance
heartthrob
innovation
sacerdotal
stepparent
bastardize
michaelmas
regressive
pianissimo
secularise
truculence
disservice
sacerdotal
scandalous
antithesis
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0