เกมพิมพ์เร็ว

aboveboard
refulgence
prearrange
windscreen
infallibly
distension
chargeable
constipate
eviscerate
meerschaum
diplomatic
macadamize
worshipful
nasturtium
amateurish
stigmatize
handlebars
tubercular
indistinct
incumbency
magistrate
extraneous
rhetorical
abominable
theodolite
ventilator
ostensible
secularize
bookmobile
sanctities
resounding
foreground
abstracted
windjammer
lumberyard
cadaverous
gorgonzola
elderberry
scratchpad
sweetbread
interloper
moratorium
alienation
thereunder
centigrade
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0