เกมพิมพ์เร็ว

preciosity
recidivist
chatelaine
horrendous
scepticism
capitalism
wonderland
aspiration
oceangoing
cuttlefish
wintertime
scandalize
philosophy
bookseller
swimmingly
metallurgy
responsive
spermaceti
discordant
exorbitant
aboveboard
thundering
accusation
unattended
beautician
henceforth
roughhouse
admittance
taskmaster
ungrudging
substitute
preference
homosexual
contestant
honourable
newsworthy
workpeople
stronghold
chivalrous
phenomenal
connivance
priesthood
occurrence
neapolitan
metabolize
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0