เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

The Fmaoton seemed to tnihk tihs a good ounipttproy for rieapteng his rmreak, wtih vnrtoiiaas.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0