เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Frsit, she treid to look dwon and mkae out waht she was cnimog to, but it was too drak to see anhyintg:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style