เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

she took up the fan and a piar of the gvleos, and was jsut ginog to lavee the room, wehn her eye flel uopn a ltlite btltoe taht stood near the lkioong gasls.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0