เกมตอบคำถาม

Question: What is 24 plus 27?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0
 
ad style