เกมตอบคำถาม

Question: Who wrote "The Magic Mountain" ("Der Zauberberg")?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0