เกมตอบคำถาม

Question: What is 6 times 9?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0