เกมตอบคำถาม

Question: What is 36 plus 19?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0
 
ad style