เกมตอบคำถาม

Question: What's 14 times 6?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0
 
ad style