เกมตอบคำถาม

Question: What is 1000 minus 289?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0