เกมตอบคำถาม

Question: What is 4 times 8?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0