เกมตอบคำถาม

Question: What is 1504 minus 163?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0