เกมตอบคำถาม

Question: What is 38 plus 35?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0