เกมจำคำศัพท์

TSOVFYTNMH
EPIMMRNBUX
RREW RUDHS
TAJCAENQUI
NCOTTLIPTY
GTRBZMLCCT
UEOKPWBODG
KXXSJLRHQJ
WUDFXJPIKN
XWFEIKHTCU

TERRACOTTA RELINQUISH

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0