เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Area of nonspecific space a child can always be sure to be in.”

อักษรตัวแรก: T

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0