เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The maximum stress which a material is capable of sustaining.”

อักษรตัวแรก: S

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0