เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Any object that is left unused or still extant; "I threw out the _______ of my dinner"”

อักษรตัวแรก: R

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0
 
ad style