เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “A US citizen, national, or permanent resident. Used interchangeably with "United States", "US", and "United States of America".”

อักษรตัวแรก: A

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0