เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Erstwhile(a): belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former glory"; "the ____ capital of the state"; "her quondam lover"”

อักษรตัวแรก: O

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0