เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Planetary scientists use this word to refer to water, methane, and ammonia, which usually occur as solids in the outer solar system.”

อักษรตัวแรก: I

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0