เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The science, art and business of cultivating the soil, producing crops and raising livestock (farming).”

อักษรตัวแรก: A

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0