เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “To a small degree or extent; "his arguments were somewhat self-contradictory"; "the children argued because one slice of cake was ________ larger than the other"”

อักษรตัวแรก: S

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0
 
ad style