เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Change of the genes of a population over time, resulting in new species.”

อักษรตัวแรก: E

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0