เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Space between lines of type; the distance in points between one baseline and the next.”

อักษรตัวแรก: L

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0