เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Advancing in amount or intensity; "she became ____________ depressed"”

อักษรตัวแรก: I

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0