เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The cardinal number that is the sum of six and one”

อักษรตัวแรก: S

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0