Xoay²

Xoay các ống sao cho tất cả các đầu đều đóng.

Buy a brain teaser for when you're not online...
Điểm "IQ": 0