Trò Chơi Săn Từ

 
s
t
u
a
r
y
e
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0