Nhớ chữ

BBLUMJRDSE
EPETORINTB
PEDH GRNOX
MEASFDSEFH
TZHKZCUPKE
MTCAMNSTML
YWBGPIXASQ
JEESFPPRZU
GMBBNRMFSC
ADELEPHNFF

PEBBLEDASH GRINDSTONE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style