Nhớ chữ

UTAURANUNQ
JSEETETUQX
AIR TTCVUP
MSONEMEHWT
LMBQSZZUVC
CNAMIXHDOP
UGWZOJGDJA
ETZIUWAYUI
XCUWIKDVMP
WERDJXFMSE

MAISONETTE RESTAURANT

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0