Nhớ chữ

FGUBBSZMGG
ZSYMATNFGX
LCLZCZAXPY
IARQHEYOGG
MAFLEAEMLW
AN GTRLCPC
ISHTUGFIXS
IENRMIXHSB
NDOSOMDOYA
LIQOZOXWKV

INDONESIAN FAMILIARLY

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0