Nhớ chữ

IKTESJRTIS
RETCKLOKJA
XJDAPDJNQJ
EGGY PNEMB
SEPGNDQOZN
PCHOLMNYUA
GSSQVTTRYO
SJGGBOJJSH
JVNKNWTAJJ
DCJEZZGFUI

PSEPHOLOGY PACESETTER

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0