Nhớ chữ

ENBFWHSDDJ
DYVECKVZDY
ELJVDFCCTO
VQTNRKTEOO
ECMWGZATMY
ACMLEGASUJ
EPORE MFJN
RSCSWGHBHV
EDCYUIOZRP
UNAZCZNCEW

UNDERSCORE MASTECTOMY

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0