Nhớ chữ

URS WCRKQO
OOUQHILMHU
MAWQECEQVY
GLZXELNBVA
NTEBTCLJYY
XLFIAHISWM
AHSOFATKEL
DPRVQIRYAH
LYRLANENEF
IOIRIPAVGP

GLAMOUROUS WHEELCHAIR

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0