Nhớ chữ

FZJLFENJAW
AYDPXQSOWN
DVBHXTXXTZ
TIUQSDUGTU
OSVOQOJHAI
PM PKGLNIJ
OOFMGNKQZG
TBRXERVNOT
GNIPMHJSAE
EGDNMIADHP

POSITIVISM FOOTBRIDGE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0