Nhớ chữ

OXTPDFYBJB
EUHGGSVKMR
RXJI PEDNR
EHKKCROJTG
OJZTIHSSPE
WGALITIUIE
MEOXKPUWXC
HLLOKETHIM
HXCKVNUIBE
OFICIUWGCZ

MEGALITHIC CROSSPIECE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0