Nhớ chữ

DLMIATNQHT
DAHTQPGMOF
OPDCTOHYS
TUTRONRSBI
UOKEJAKBCX
KPRPDMGRYC
WSTNQAWWOO
ARJUDTZRCT
TEXQMXUVSC
SMESQRQILI

WATERSPOUT OPHTHALMIA

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0