Nhớ chữ

TERHJWUNEZ
NUASCIWYVZ
COCTEVOKHI
FAO FFQEZN
IRBEIZYHAQ
QDERBUYMGG
ZKWHHUCIUM
PWBHLYGOVS
ZFKDPRRYEN
WJLQPEHYLE

COUNTERACT FIBREBOARD

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style