Nhớ chữ

UVDAIIBQQZ
TCXRMVUHQY
BXNDMAUKTK
NEBGVMDUCY
ONWUBYQOLV
WDMNMXHFVR
PERNTHTHPA
ACME NEVEQ
XWQSSDWSYL
AUZLCORHXD

WONDERMENT NEWSVENDOR

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style