Nhớ chữ

HZNATPRWJO
BEBIVJSSMQ
PBKLYYVRFR
RON YOCPIK
ESOTEOMOBS
CSIMRADPTE
BANSACCNJO
LPLBHEUODV
EQTDIQOXYZ
DIIVVLVVZC

PRECESSION TERMINABLE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0