Nhớ chữ

ERFHXVZXJQ
XQFKGCGHUE
TJYKPKRYBF
BUTIPMHBFI
ROIAHTIWXM
DACLYTWWLN
SWEDJHDISE
XOVOMYPLRP
SRD JOGLFD
ELANRUNPZK

BROADSWORD JOURNALESE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0