Nhớ chữ

AOAFNXMFAY
PGFXVWVFYL
BXKCXTFFFA
AZATNM ONP
ASYWIUMATX
QPTORIOKCV
ANIXLSALBU
SAJUUTVCFY
IOUWRCFDZQ
HZESIQGIXZ

SANITORIUM MOISTURISE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style