Nhớ chữ

QGMHEDUDAB
IALIEXTNSY
NC SOLIGLG
AMOHRGCXSE
PYRTBAWGNR
AWMSUQPRLD
UTQLSHJMWU
FBAOVKWIKB
LJPCZDFQRZ
BMPYDTYQWZ

PYROMANIAC SOLICITUDE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0