Nhớ chữ

PTED XIAIQ
IRALBZIHGX
UCCDFNLNIJ
NSKJOAEFWB
ROGDIOUVHC
CSUIKIOVXD
ORADQINQEP
VDRCNRXMPQ
IMVKTWXIOA
DKLVWARJAM

UNSCRIPTED BLACKGUARD

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style