Nhớ chữ

JASKDMVPJJ
TBACDPSFAT
WTRFQHXEBD
NDNJFMBGQH
UOBSZRBLMV
SMEGWQETE
CUQINFFMMX
MONMJEKYSB
QTTVZYCOYO
WPFFKRBMLA

MONOTONOUS SOUNDTRACK

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0