Nhớ chữ

ODSNBOUKXA
JTCGEPVXVO
RIXMMOLOAM
NRUSSJIIQY
FUTXRPDBQP
CZNESXATIO
PJHPUECEHN
SUAE DIKME
CCIVHBLDFT
ESSCWRVIXL

SUCCESSIVE DEDICATION

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0