Nhớ chữ

BRQSNCVFNR
TJEYPLBXHA
NMWCUEEQPO
ANBLLWLFRV
TTBZCZFVDM
NECA SAJOT
UOCXENMSKV
OZUTKRHLQZ
REESOCVEFA
SIDTRAFEMQ

SIDESTROKE ACCOUNTANT

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0