Nhớ chữ

LVNYGPYNIX
UJWCPSYIRX
ZZUDGLIICJ
OOXIRPQMTG
GRETWGCLGN
IERRESZLJM
IRMYPXKDLG
PDDTRPQREY
RES EZWBYC
HTTINTEKLC

PREDESTINE TYPEWRITER

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0