Nhớ chữ

GBWEXCEYAK
ZELBDTPDUL
ESQMHUGEYF
ERUVFMPGUR
DNYJKVGJGA
VEPFIYKPTL
JUS SWROTC
SKLWDOSBDS
NTQOPVGSHE
OWPLYHBEPI

SNOWPLPLOW SUSPENDERS

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style