Nhớ chữ

OFEKFVFEFW
QYBVWJLJEC
UMNMSZLIGX
SSJSBAHXNP
CTRILIZYAI
ENUFILUNKC
QYGBANNCMB
Y EMWKMVVT
GTGPDTENTK
ASWFYGVTLA

CENTRIFUGE EMBANKMENT

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0