Nhớ chữ

ZNPIHMFCRH
OJROTWXHCK
FLSUREIWWK
AVRAYTBKFP
VOUBZSJOHM
POMLE BLIT
IVVHJFTBBR
ALDPXWZSNF
JTTQNLNTFS
PSHDFTOZNF

FAVOURABLE STERTOROUS

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style