Nhớ chữ

FWLGBVAJSG
FCAUIHSMCT
FGDMBAYSVA
TSONZDVSTE
IRVAIILOGO
PESBMWPSEL
RYQLPFWAPU
ATNEMOXALL
IVB NSVHTI
BPMRSUROHP

PERSONABLE ELEMENTARY

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0