Nhớ chữ

PLWKYEZWHA
DZVXYIREOE
NTMPTOJKXT
ZCHRIXELFA
WESCAEZBWN
I VEHNFKBY
STSAEQAFCA
VZIUQAMZAS
ANNOXPNJPY
BTAGIBVGSM

ANTAGONIST ESCRITOIRE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0