Nhớ chữ

IQWSQGMFXE
POFJGUFOYG
CXMBQBYWIY
NNJHROEPRC
IEDULTZPZK
SLITIMODWX
ZSP SUQLKQ
STSMAXWGTB
JPTREITJUU
OMUWOKDCTK

SLIPSTREAM SIMILITUDE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0