Nhớ chữ

ABLELVTWBC
ECIJNXQHZA
COTAERGPYS
SNYKITTBTJ
R SZFIAPTU
EMRMEQGUGS
TOAHMMGFJQ
XILPIZICFA
KDTWVRWDGB
AUZOZXCABM

AUDIOMETER NOTICEABLE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Buy a brain teaser for when you're not online...
Điểm "IQ": 0