Nhớ chữ

EVGRHCCTJJ
HVARBEURSV
HKIUCRELLY
PANEDYXWAO
ATIGFAYURT
LE MMBLRLX
ORBTEEKJCZ
AGWYYGRZVD
DSHAXCJQSO
TEECJNKGEI

PALATINATE BROADSHEET

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0