Nhớ chữ

PHIUTZBQQJ
RDWNZJVMCU
ODVYRCUJMY
JWBYKOXMZD
KSTKAQXGFR
PIXQKFNJBW
OSABASUDQR
PITILMRQLM
EVSZERBKTN
LY VSYTNCT

POSITIVELY STABILIZER

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style