Nhớ chữ

ABXURCVZDD
ERLGNOMUDZ
KZNFGSEMQZ
LES INHIJO
CKASVMHNZL
OFLUYLTAOH
RNDXRMEIAX
FIJSBIUWAJ
YYLUWICMLD
UWHGMYOCMJ

CORNFLAKES INSEMINATE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style