Sửa Chính Tả

Alcie was bnniingeg to get very tried of stiitng by her seistr on the bank, and of hinvag nnhotig to do:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0
 
ad style