Sudoku

9426
1
8317
692
39
478
9547
2
4613

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0