Sudoku

956
72385
7
3851
5416
9158
9
84369
275

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0