Sudoku

26491
5827
95
7462
6
5183
64
8651
39258

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0