Sudoku

5168
346
531
384
7921
413
478
372
8569

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0