Sudoku

4
98162
26958
46
273
29
51374
34951
9

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0