Sudoku

32
7816
91483
4685
1
7438
12657
8592
59

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0
 
ad style