Sudoku

5178
832
187
857
41
538
936
459
7624

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0