Sudoku

713596
68
25
283
5467
831
16
79
498127

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0