Sudoku

6891
367
2318
9256
25
7164
9736
451
1982

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0
 
ad style