Sudoku

715
5491
9468
3159
7
2863
5194
6927
486

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0