Sudoku

1986
81
3514
586724
413865
1456
23
3798

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0