Sudoku

7386
258
4
615
3497
153
4
963
6729

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0