Sudoku

18
3465
2894
62
7649
91
8536
9741
43

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0