Sudoku

139
7
4873
7189
5
5836
4261
4
935

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0
 
ad style