Sudoku

16
492
3876
2975
13
5349
4573
362
12

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0