Đoán Từ

Định nghĩa: “The optimum ______ of a filament of ink.”

Chữ cái đầu tiên: L

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0