Đoán Từ

Định nghĩa: “The vertical ________ between a point and the regression line. Usually known as the "residual."”

Chữ cái đầu tiên: D

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0