Đoán Từ

Định nghĩa: “E-mail linked special interest groups on Internet. Some _____ are moderated; others feature free-wheeling conversations and controversy.”

Chữ cái đầu tiên: L

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style