Đoán Từ

Định nghĩa: “An Access operator used in text comparisons.”

Chữ cái đầu tiên: L

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0