Đoán Từ

Định nghĩa: “Illustrations or line art etched onto zinc or copper plates and used in letterpress printing.”

Chữ cái đầu tiên: B

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0