Đoán Từ

Định nghĩa: “Individual and institutional customers as opposed to dealers and brokers.”

Chữ cái đầu tiên: R

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style