Đoán Từ

Định nghĩa: “Excessively: to an excessive degree; "___ big"”

Chữ cái đầu tiên: T

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style