Đoán Từ

Định nghĩa: “As in "Commitment to," official motto of the Oakland Raiders.”

Chữ cái đầu tiên: E

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style