Đoán Từ

Định nghĩa: “Maps the specified key to the specified value in this dictionary.”

Chữ cái đầu tiên: P

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0