Đoán Từ

Định nghĩa: “An area of land, smaller than a continent, completley surrounded by water.”

Chữ cái đầu tiên: I

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0