Đoán Từ

Định nghĩa: “Someone that has been convicted of a felony or a misdemeanor.”

Chữ cái đầu tiên: C

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0