Đoán Từ

Định nghĩa: “Costing a lot of money, as in: A large front lawn can be _________ when you add up the water bills, fertilizer bills, and energy consumed in mowing it regularly.”

Chữ cái đầu tiên: E

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0