Đoán Từ

Định nghĩa: “The organization that actually produces or fabricates an item; not necessarily the supplier in a transaction.”

Chữ cái đầu tiên: M

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style