Đoán Từ

Định nghĩa: “Hear with intention; "______ to the sound of this cello"”

Chữ cái đầu tiên: L

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style