Đoán Từ

Định nghĩa: “A privilege allowing existing shareholders in a company to buy shares of a new issue of common stock before it is offered to the public.”

Chữ cái đầu tiên: R

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style