Đoán Từ

Định nghĩa: “The supporting portion of a structure below the first floor construction, or below grade, including the footings.”

Chữ cái đầu tiên: F

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0