Đoán Từ

Định nghĩa: “Enclosed in the same envelope or package; "the ________ check"”

Chữ cái đầu tiên: I

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0