Đoán Từ

Định nghĩa: “In a regular manner; "letters arrived _________ from his children"”

Chữ cái đầu tiên: R

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0