Đoán Từ

Định nghĩa: “Compelled forcibly by an outside agency; "mobs goaded by blind hatred"”

Chữ cái đầu tiên: D

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style