Đoán Từ

Định nghĩa: “Any objective aberration or manifestation of disease indicated by a change in structure.”

Chữ cái đầu tiên: S

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0