Đoán Từ

Định nghĩa: “The event consisting of the start of something; "the _________ of the war"”

Chữ cái đầu tiên: B

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0