Đoán Từ

Định nghĩa: “To agree to take, as in: I ______ the terms of your offer.”

Chữ cái đầu tiên: A

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0