Đoán Từ

Định nghĩa: “The science of patterns and order and the study of measurement, properties, and the relationships of quantities; using numbers and symbols.”

Chữ cái đầu tiên: M

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0