Đoán Từ

Định nghĩa: “— Information that must be known only to authorised users and/or the TSF in order to enforce a specific SFP.”

Chữ cái đầu tiên: S

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0