Đoán Từ

Định nghĩa: “An element of art that describes the relative lightness or darkness of a color.”

Chữ cái đầu tiên: V

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0