Đoán Từ

Định nghĩa: “In heraldry, the colors yellow (or) and white (argent). The rules of heraldry forbid placing color on color, or _____ on _____.”

Chữ cái đầu tiên: M

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style