Đoán Từ

Định nghĩa: “, n. A profession as different from politics as night is from day.”

Chữ cái đầu tiên: A

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0