Đoán Từ

Định nghĩa: “Dead. "He got lost" means he ain't coming back without a resurrection.”

Chữ cái đầu tiên: L

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0