Đoán Từ

Định nghĩa: “A provision in a title insurance binder or policy excludes liability for a specified title defect or an outstanding encumbrance.”

Chữ cái đầu tiên: E

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0