Đoán Từ

Định nghĩa: “A segment of the population selected for marketing research to represent the population as a whole.”

Chữ cái đầu tiên: S

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style