Đoán Từ

Định nghĩa: “Is the free end of a flag, farthest from the staff. The term is also used for the horizontal length of the flag.”

Chữ cái đầu tiên: F

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0