Đoán Từ

Định nghĩa: “Slang term for Wall ______, or just about anything related to the stock market.”

Chữ cái đầu tiên: S

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0