Đoán Từ

Định nghĩa: “To stop the spread or development of an infectious disease.”

Chữ cái đầu tiên: C

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0