Đoán Từ

Định nghĩa: “The process of comparing a biometric sample with a previously stored reference template or templates. See also 'One-To-Many' and 'One-To-One'.”

Chữ cái đầu tiên: C

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0