Đoán Từ

Định nghĩa: “Come into possession of; "How did you ______ the visa?"”

Chữ cái đầu tiên: O

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0