Đoán Từ

Định nghĩa: “Removes the key (and its corresponding value) from this dictionary.”

Chữ cái đầu tiên: R

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0