Đoán Từ

Định nghĩa: “To restrain”

Chữ cái đầu tiên: K

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0
 
ad style