Sudoku

8326
9857
4598
374
61
612
5423
6974
2869

Upišite u sve redove kolumne i kvadrate brojeve od 1 do 9 da se ni jedan broj ne ponavlja ni u redu ni u kolumni ni u kvadratu.

"IQ" Rezultat: 0