Sudoku

6891
367
2318
9256
25
7164
9736
451
1982

Upišite u sve redove kolumne i kvadrate brojeve od 1 do 9 da se ni jedan broj ne ponavlja ni u redu ni u kolumni ni u kvadratu.

"IQ" Rezultat: 0