Судоку

713596
68
25
283
5467
831
16
79
498127

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0