Судоку

427
36
34875
498
193
39871
62
389

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0