Судоку

59
538764
69
815
6438
789
82
413569
29

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0