Судоку

32
7816
91483
4685
1
7438
12657
8592
59

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0