Судоку

68
53
98512
653
29
521
87149
41
81

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0