Судоку

894
38
273
764
9451
192
546
17
452

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0