Судоку

29
491
637
825
584629
679
962
187
67

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0