Судоку

28654
425
14
21
6597
79
14
236
36472

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0