Судоку

9684
125
8
65
17965
47
3
517
9723

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0