Судоку

918
63
18527
548761
376954
93812
45
164

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0