Судоку

391
73
9867
8542
56
2195
2498
62
291

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0