Ποια λεξη?

Ορισμός: “Used to characterize a group of securities that are similar with respect to maturity, type, rating, industry, and/or coupon.”

Πρώτο γράμμα: S

Απάντηση:  

Ποια λέξη ορίζεται;

Βαθμολογία "IQ": 0