เกมต่อภาพ

ลากและวางรูปภาพเพื่อสร้างรูปที่ถูกต้อง

คะแนน "IQ": 0