เกมพิมพ์เร็ว

extinguish
exhaustion
spoonerism
enamelware
thirteenth
journalism
soubriquet
subliminal
impeccable
strawboard
emendation
dedication
paraphrase
wheelchair
reorganise
apartments
thereunder
occidental
seasonable
concertina
bluejacket
microfiche
background
physically
perpetuate
polygamist
monarchism
precocious
indelicate
drawbridge
obsequious
unattended
stabiliser
swordstick
perceptive
collarbone
complacent
propertied
bridgework
elderberry
liberalise
immaculate
chapelgoer
rearmament
inconstant
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0