เกมพิมพ์เร็ว

underfloor
shamefaced
pentameter
thumbscrew
diminuendo
acceptable
imaginable
bastardise
propertied
unreserved
capricious
enormously
barleycorn
combustion
perversion
flowerless
brainchild
nurseryman
methodical
propulsive
necropolis
irrelevant
substation
pleasantry
aircushion
delectable
apocryphal
nineteenth
bottomless
retractile
illustrate
consistory
worshipful
comedienne
democratic
presuppose
sweetening
capricious
precaution
dilettante
confession
barelegged
cinderella
victuualer
allegiance
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0