เกมพิมพ์เร็ว

birthright
sweetening
imperative
propellent
notability
interwoven
southerner
pathfinder
eulogistic
spellbound
licentiate
snapdragon
procession
conception
pockmarked
wanderlust
stertorous
locomotion
aspiration
fractional
playwright
dissection
soothsayer
monarchist
satisfying
mainspring
congregate
opposition
breakwater
prehensile
fraternise
slanderous
antithesis
literature
seamstress
fraternize
prosperity
repression
radicalism
pretension
stationary
exhalation
antithetic
commission
accountant
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0