เกมพิมพ์เร็ว

cumbersome
moralistic
reflective
mimeograph
dependable
pressurize
retirement
estimation
turpentine
leguminous
considered
blackberry
pardonable
dependency
ameliorate
allegretto
stonemason
fractional
attachment
moratorium
unbearably
moratorium
moderately
vaudeville
regularity
stringency
convalesce
indigenous
chopfallen
toxicology
fishmonger
bellflower
narcissism
beneficial
millwright
underwrote
jeopardize
precaution
foredoomed
malapropos
schismatic
scandalise
electrical
counsellor
powerhouse
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0