เกมพิมพ์เร็ว

indictable
lubricious
maturation
aftershave
troglodyte
promptness
shortening
redundancy
blackthorn
premarital
leguminous
satisfying
immoderate
chauvinist
vocational
obligatory
resumption
entrenched
accumulate
egocentric
caricature
commandeer
pediatrics
continence
electrical
liturgical
redundancy
journeyman
synthesize
submissive
likelihood
postscript
numerology
beautician
behindhand
cloudburst
inaugurate
eructation
metabolise
preemptive
alienation
measurable
gynecology
eviscerate
cornucopia
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0