เกมพิมพ์เร็ว

subjection
collegiate
trilateral
imposition
monotonous
hemorrhoid
seamstress
postmortem
charioteer
schoolmarm
remarkable
suborbital
serpentine
duodecimal
liberalism
microphone
privileged
livelihood
soundtrack
extortions
monopolize
vocational
invariable
landlocked
seersucker
bastardise
malapropos
birthplace
suspenders
definitely
flightless
glasshouse
chequebook
overcharge
brigantine
incumbency
foreground
scholastic
leguminous
liberalize
roughhouse
peroration
predecease
manservant
cellophane
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0