เกมพิมพ์เร็ว

sufferance
roustabout
strategist
confiscate
completely
alternator
suborbital
chinchilla
accusation
nightlight
ravishment
playwright
conformity
seersucker
bronchitis
sideboards
presumable
benedictus
folklorist
horizontal
gooseflesh
nutcracker
mutilation
convection
intimidate
triumphant
miscellany
automation
piccaninny
pleasantry
ramshackle
calculable
presuppose
synonymous
numerology
floorboard
fortissimo
deflection
clodhopper
returnable
prognostic
likelihood
commentate
impassable
pacesetter
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0