เกมพิมพ์เร็ว

thermostat
militarism
adventurer
annihilate
regardless
windjammer
loquacious
ecological
consequent
stridulate
obsequious
sequential
malignancy
extraction
capitulate
compensate
yourselves
breadboard
repressive
subvention
letterhead
prizefight
monumental
successive
referendum
incinerate
exorbitant
pentameter
dentifrice
leguminous
disastrous
satisfying
australian
conclusion
revitalize
feverishly
sacroiliac
constipate
depository
applicable
eisteddfod
skepticism
sanatorium
unfettered
automobile
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0