เกมพิมพ์เร็ว

tumultuous
beautician
separatism
drawstring
heretofore
tomfoolery
inaccurate
anticipate
prosthesis
governance
backhanded
glassworks
apostatise
fraternity
sacrosanct
automatism
fishmonger
viscountcy
commentary
navigation
spokeshave
connivance
sustenance
millionths
watchmaker
anticlimax
statuesque
investment
infatuated
dumbwaiter
radiograph
untruthful
cadaverous
hemorrhage
dissection
circumvent
fishmonger
coloration
depreciate
recitative
connective
uncoloured
homogenize
diagnostic
phylloxera
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0