เกมพิมพ์เร็ว

allegation
spokeshave
disrespect
indecisive
triangular
pawnbroker
nincompoop
separatism
phylloxera
rhinestone
fourtieths
rotisserie
antagonism
polygamist
allegiance
substitute
proceeding
unreserved
buttonhook
chequebook
imbecility
incoherent
singhalese
intentions
toothbrush
dispossess
ergonomics
mainspring
cerebellum
waterproof
persuasion
emblematic
underquote
benevolent
numberless
pugnacious
tremendous
managerial
schoolmarm
timeserver
mainspring
perception
maisonette
emmethaler
meticulous
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0