เกมพิมพ์เร็ว

functional
libidinous
spellbound
woodcutter
bedclothes
dictionary
indicative
staggering
switchback
epiglottis
metabolize
plutocracy
atmosphere
fabulously
threepence
expediency
tablecloth
henceforth
disputable
morganatic
astringent
elongation
impenitent
newsmonger
aberration
typescript
immaculate
chopfallen
regressive
unrequited
accelerate
theologian
overthrown
unrivalled
archdeacon
exhalation
protractor
oratorical
pocketbook
mohammedan
television
soubriquet
dilettante
streamline
waterfront
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0