เกมพิมพ์เร็ว

televisual
scoreboard
backhanded
contiguity
untruthful
ironmonger
cantonment
springtime
peppercorn
cogitation
herbaceous
franciscan
liquidizer
floodlight
windscreen
neapolitan
articulate
heartbreak
resentment
experience
rhinoceros
abstracted
productive
ergonomics
chinchilla
emmentaler
automobile
anticlimax
proportion
blackberry
liquescent
unfaithful
profligacy
recidivist
reasonable
suzerainty
kuomintang
appearance
moisturize
wellspring
eurhythmic
copperhead
whitethorn
insatiable
scurrility
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0