เกมพิมพ์เร็ว

effeminacy
predispose
gramophone
audiometer
evangelist
ridiculous
conscience
thirtennth
thundering
dictaphone
plastering
sequential
seriocomic
philosophy
protective
collarbone
misfortune
aftershave
superduper
incapacity
chairwoman
ballistics
chifonnier
vegetarian
nonpayment
centigrade
fulfilment
stridulate
capitation
euphonious
deflection
moisturise
beaujolais
stillbirth
rhinestone
flyswatter
woolgather
rhinestone
wonderland
numberless
waterproof
melancholy
undeniable
convulsion
uncoloured
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0