เกมตอบคำถาม

Question: What is 3 times 6?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0