เกมตอบคำถาม

Question: Who starred as Pinhead in "Hellraiser"?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0