เกมตอบคำถาม

Question: Computer abbreviations: SSL?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0