เกมตอบคำถาม

Question: What is 34 plus 19?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0