เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

in ateohnr muinte terhe was not even room for tihs, and she tierd the effcet of linyg down with one ebolw asigant the door and the ohetr arm cuerld rnuod her head.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0