เกมจำคำศัพท์

SPECUJFLOH
SKAIHPCXPD
ADLFYAEWZS
JDIKMMTUBK
OCTYIZAIXT
AXX IDMBHV
BPIASQXICL
OAYIPHYAHY
QDLKBCRTQX
DNZEJAMESP

SPECIALITY ASPHYXIATE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0