เกมหมุนภาพ²

หมุนท่อเพื่อปิดปลายท่อทั้งหมด

คะแนน "IQ": 0