เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Have an existence, be extant; "Is there a God?"”

อักษรตัวแรก: E

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0