เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Purchase of a security.”

อักษรตัวแรก: B

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0