เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “United States composer who promoted 20th century music (1896-1985)”

อักษรตัวแรก: S

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0