เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Of or relating to the practice of science; "__________ journals"”

อักษรตัวแรก: S

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0