הקלדה מהירה

emblematic
prominence
seminarist
jeopardize
habitation
monotonous
imperative
swordstick
downstairs
hereditary
intangible
unreserved
propulsive
readership
propulsion
duckboards
pillowcase
backhander
chiromancy
waterfront
chatterbox
antisocial
decapitate
complexity
precaution
unschooled
interbreed
anthracite
ruritanian
laryngitis
ultimately
aircushion
unreserved
accustomed
marrowbone
succession
conveyance
soundproof
understand
waterwings
packsaddle
successful
brainchild
chessboard
intimidate
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0