מה המילה?

הגדרה: “To mark an item so that a subsequent action can be carried out on that item. You can usually ______ an item by clicking it with a mouse or pressing a key. After selecting an item, you choose the action that you want to affect the item.”

אות ראשונה: S

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0