מה המילה?

הגדרה: “To a high degree or extent; favorably or with much respect; "______ successful"; "He spoke ______ of her"; "does not think ______ of his writing"; "extremely interesting"”

אות ראשונה: H

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0