Đảo chữ

essecxes

Trả lời:  

Liệu bạn có thể di chuyển các chữ cái để có được từ gốc trong trò chơi đảo chữ này không? Chữ đầu tiên là chữ đúng.

Điểm "IQ": 0