Nhớ Thứ Tự Hình

     
Nhớ thứ tự hình.  

Sau khi bạn nhớ thứ tự của các hình, bạn sẽ cần sắp xếp lại chúng trong màn hình tiếp theo.

Điểm "IQ": 0