Xem Hình Đoán Chữ

Những gì đang được thể hiện dưới đây? Bạn còn 3 lần đoán!

Trả lời:     Lựa chọn của bạn sai:
                           
                           
                           

[Những hình thu nhỏ này là từ kết quả tìm kiếm hình trên Google.]

Điểm "IQ": 0