Trò Chơi Săn Từ

 
r
i
k
a
p
a
p
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0