Đoán Từ

Định nghĩa: “In front of.”

Chữ cái đầu tiên: A

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0