Đoán Từ

Định nghĩa: “The property that will be pledged as collateral for a loan.”

Chữ cái đầu tiên: S

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0