Đoán Từ

Định nghĩa: “V. To cause to exist; bring into being, to give rise to. 2). To produce through artistic or imaginative effort.”

Chữ cái đầu tiên: C

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0