Đoán Từ

Định nghĩa: “Toward the sideline.”

Chữ cái đầu tiên: O

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0