Đoán Từ

Định nghĩa: “Innovative, modern style of capoeira, associated with Mestre Bimba”

Chữ cái đầu tiên: R

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0