Đoán Từ

Định nghĩa: “N, the primary parachute.”

Chữ cái đầu tiên: M

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0