Đoán Từ

Định nghĩa: “The characteristic of a product that describes how it can be used or how it will help the buyer.”

Chữ cái đầu tiên: A

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0