Đoán Từ

Định nghĩa: “A decision on a question by a member of a deliberative body, either affirmative or negative.”

Chữ cái đầu tiên: V

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0