Đoán Từ

Định nghĩa: “(pl. minima). A feasible point at which the infimum is achieved. (See Weierstrass' Theorem.) An e-_______ is within e of being a _______: f(x) <= f* + e, where f* is the infimum and e > 0.”

Chữ cái đầu tiên: M

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0