Đoán Từ

Định nghĩa: “A term referring to the subjective appraisal of the wool=s characteristics such as brightness, dust penetration, crimp definition tip shape and density.”

Chữ cái đầu tiên: S

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0