Đoán Từ

Định nghĩa: “The material used to support the transmission of data. This can be copper wire, coaxial cable, optical fiber, or electromagnetic wave (as in microwave).”

Chữ cái đầu tiên: M

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0