Đoán Từ

Định nghĩa: “The name traditionally used for the second user of cryptography in a system; Alice's friend.”

Chữ cái đầu tiên: B

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0