Đoán Từ

Định nghĩa: “Of or relating to the practice of science; "__________ journals"”

Chữ cái đầu tiên: S

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0