Đoán Từ

Định nghĩa: “A Java reserved word used to refer to the current instance of the class. (Making Objects - Slide 23)”

Chữ cái đầu tiên: T

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0