Đoán Từ

Định nghĩa: “By bad luck; "_____________ it rained all day"; "alas, I cannot stay"”

Chữ cái đầu tiên: U

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0