Đoán Từ

Định nghĩa: “A significant occurrence in a system or application that a program detects. Events typically trigger actions, such as sending a user notification or adding a log entry.”

Chữ cái đầu tiên: E

Trả lời:  

Từ nào được định nghĩa?

Điểm "IQ": 0