Săn Số

 
6
5
Tổng:  

Tổng tất cả các số đang di chuyển là bao nhiêu?

Điểm "IQ": 0