Đã Có Gì Ở Đó?

Nhớ hình.  

Nhớ hình và trả lời câu hỏi về nó sau này.

Điểm "IQ": 0