Reversi

 

Khởi động lại...

Nhảy qua các quân màu tía để biến chúng thành màu của bạn.
Kịch bản gốc của Jon Shemitz.

Điểm "IQ": 0