Đoán Màu

Chọn:
Chú giải
Đúng màu, nhưng sai vị trí
Đúng màu, đúng vị trí
Thử đoán xem 4 màu nào đã bị ẩn ở trên cùng bằng cách chọn từ các nút màu ở bên phải. Sau mỗi lượt đi, nút màu đen và nút màu trắng sẽ gọi ý về khả năng suy đoán của   [Khởi động lại...]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giải pháp của bạn đúng, xin chúc mừng!
Khởi động lại...
Giải pháp của bạn sai.
Khởi động lại...
Điểm "IQ": 0