Cờ Đam Trung Quốc

Khởi động lại... | Số quân còn lại: 44

Sử dụng quân màu xanh da trời để nhảy qua một quân màu xanh da trời khác để ăn nó. Ăn được càng nhiều quân càng tốt.

Điểm "IQ": 0