Khớp Màu

Level: 1
 
Giải pháp của bạn đúng, xin chúc mừng!
Giải pháp của bạn đúng, xin chúc mừng!
You completed the game!
Giải pháp của bạn sai.

Khớp các cặp cùng màu bằng cách bấm vào chúng.

Điểm "IQ":