Nhấp vào hình ảnh để làm cho chúng giống nhau.
Khởi động lại...
Điểm "IQ": 0
 
English