Nhớ chữ

UPECCWPNMN
VNSBBBPOBO
OLJFRCNVZI
KUODMCOECT
XKUVDWCVZX
JDJYNH JFZ
ORNTOUSNNP
PTEOBVMKBA
CGQQRFIAXV
WUTUZVRHMX

PORTENTOUS CONVECTION

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0