Nhớ chữ

ACTELTNRZE
XFEACXZODK
FWOSTIBNGA
TMIJOTISLX
EZUEAZHGPH
SBHSSE POJ
HBIGUJHYDR
CSJJOLMREG
YASSHCIWJS
GLHMWSJWEC

GLASSHOUSE HYPODERMIC

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0