Nhớ chữ

LJCAOPHSIR
SYASKSMOXB
OOHSCYOUBA
AIFMRURIHV
KLICNATCAL
LFVBVEGJXD
FICNXHEUJH
GVNA TYKKK
ZLITEWSOQZ
PATVDIQEWJ

PALATINATE THEATRICAL

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0