Nhớ chữ

XPNKVOLRTB
KRUWNAZQQL
PGVUWHPFXV
FOONTREAZD
VAYPMQAUXW
NIGSQTSHCN
OHHDIRT MO
CGTSHBDXAR
QPMISRZZNI
QXGTGKRHCA

NIGHTSHIRT MONOMANIAC

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0