Nhớ chữ

BCERF ILST
ACLATEKLUR
IGTBDTCETA
LQMDAKCALY
FIJQPCCZTB
OANWEUSYGP
KGJCFGOYRT
AARTLBELEI
FWQXKOWDQQ
VYLLVSFCMH

ACCELERATE ILLUSTRATE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0