Nhớ chữ

VPCABJABIJ
ARPVTABDYZ
BIEQVPCZID
EKGAGMSCYM
RCIT QOWLR
TAGEDRSVZR
EPEZZCTJPE
DHRQTYKWNK
QVMUZMIOYC
BTPGLVSIBN

VARIEGATED TICKERTAPE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0