Nhớ chữ

ATGNOAVOFQ
WDBSOAEFJW
QHQZOUIAET
KBBLJUHFVL
CLAEONKTUA
AUF CSTSEC
LCDNIARFWT
PGITPUKRVL
TFJXLXXUYM
TLRBACQURR

CALCULABLE CONSTRAINT

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0