Sudoku

59
538764
69
815
6438
789
82
413569
29

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0