Sudoku

8432
53
918
8196
78
3275
479
15
9617

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0