Sudoku

35
5913
8129
2396
47
3482
1348
6721
42

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0