Sudoku

4958
761
54
857236
25
763148
67
245
3692

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0