Sudoku

867
31
7543
851629
21
918264
2987
16
328

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0