Sudoku

1465
49
6731
827
639
712
2458
67
8527

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0