Sudoku

1274
5732
3
7126
5289
6874
5
8341
6359

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0