Sudoku

28654
425
14
21
6597
79
14
236
36472

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0