Sudoku

841
68
1257
54871
1359
76128
9146
27
256

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0