Sudoku

8721
895
34
189653
64
327169
19
237
3587

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0