Sudoku

2
7865
2631
8271
7382
9543
1738
6

Điền vào tất cả các hàng, cột và vùng 3x3 bằng chính xác một trong các số từ 1 đến 9.

Điểm "IQ": 0