Xoay²

Xoay các ống sao cho tất cả các đầu đều đóng.

Điểm "IQ": 0