Nhớ Màu

Liệu bạn có thể nhớ các màu và nhấn vào chúng theo thứ tự chúng đã xuất hiện không?

Điểm "IQ": 0