Oooze

Paused
press "p" to continue
 
 

Trò chơi kết thúc.

Điểm "IQ": 0

Khởi động lại...

 

Bắn bóng để ghép 3 bóng cùng màu. | Khởi động lại...

Điểm "IQ": 0