Nhớ Hình

   
   
   
Nhớ tất cả các hình.  

Sau khi bạn đã nhớ các hình, một hình sẽ bị thay thế và vị trí bị xóa trộn. Sau đó chọn hình đã bị thay thế.

Điểm "IQ": 0